A- A A+

005

          วันที่ 27-28 ก.พ.2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม”

ให้กับบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการพัฒนาคุณธรรม นำองค์กรโปร่งใส ใส่ใจต้านทุจริต" ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี

          โดยได้รับเกียรติจากนางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ 1) การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และร่วมกันออกแบบแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ 2) ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ รพ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ได้จริง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 60 คน


 

เขียนข่าว : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม