21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้เข้าร่วมบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม)

ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในกลุ่มโรงแรมชาเทรียม ณ ห้องประชุม The River,Chatrium Hotel Riverside Bangkok
          คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ได้กล่าวต้อนรับ กล่าวว่า พนักงานสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ต้องสร้างบรรยากาศที่ในที่ทำงานให้เป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่าเป็นที่ทำงาน
          คุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่วนกลาง เครือข่ายโรงแรมชาเทรียม และเรซิเดนซ์ กล่าวว่าพนักงานทุกคนมีเสาหลักในการยึดโยงการทำงาน 4 เสาหลัก คือ 1. Customer Expericence 2. Markering & Technology 3. Human Capital 4. Green & Corperate social Responsibility (CSR)ซึ่งทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญกับคน “คนต้องมีความสุข ผู้บริหารต้องมีความสุข” ธุรกิจที่ต้องทำงานด้านบริการต้องทำให้พนักงานมีความสุขจากภายในก่อน การบริการจึงออกมาดี
         นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจศูนย์คุณธรรม และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม) พร้อมกล่าวว่า เรื่องคุณธรรม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันอยู่แล้ว คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีผ่านพฤติกรรม การนำคุณธรรมไปพัฒนาในองค์กรเพื่อเสริมให้องค์กร “เป็นที่ทำงานแห่งความสุข สนุกในการทำงาน”
         คุณพรรณทิภา แจ่มสว่าง Director Of Humman Resources EVASON RESORT ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม นำสู่สังคมสุขภาวะ”
         ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ได้ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงแรมคุณธรรม  มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารกลุ่มโรงแรมชาเทรียม จำนวน 55 คน เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกลุ่มโรงแรมให้เป็นโรงแรมคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม