วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา) โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือวิชาการในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ส่งผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต

          ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก โดยมุ่งเน้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ดังคำกล่าวที่ว่า “ลูกโตที่บ้าน คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด” ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบัน พ่อแม่ควรมีความประณีตในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันละเลยและขาดการสั่งสอนในเรื่องพฤติกรรมพื้นฐาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นเทศมี “คุณธรรม” มากขึ้น


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม