วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) สมาคมมีเดียเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม


          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตโฆษณาให้แก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณและให้เกิดการกำกับตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือในการจัดทำแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ทั้งนี้ นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตโฆษณา โดยจะมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เพื่อสร้างสรรค์โฆษณาที่มีความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้รับชมโฆษณา ต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม