1880 1393 1241 1318 1187 1102 1777 1187 1128 1235 1220 1971 1143 1122 1073 1113 1339 1560 1877 1068 1809 1932 1461 1156 1924 1584 1931 1494 1457 1760 1401 1753 1527 1753 1949 1863 1955 1084 1681 1030 1861 1525 1405 1776 1593 1915 1658 1998 1519 1746 1103 1566 1368 1550 1891 1395 1521 1592 1511 1164 1166 1485 1319 1963 1960 1460 1081 1110 1587 1987 1395 1392 1102 1034 1154 1769 1849 1023 1467 1973 1478 1043 1943 1290 1435 1827 1181 1247 1178 1694 1662 1744 1642 1511 1461 1988 1129 1848 1707 ศูนย์คุณธรรมร่วมหนุนองค์กรธุรกิจ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรคุณธรรม - moralcenter

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร

รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี 


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่ององค์กรธุรกิจกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้กล่าวว่า การทำองค์กรคุณธรรม คนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือตัวเรา และการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน โดยใช้พลังบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง


        ด้านดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริม ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปและได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน 28 บริษัท เป็นกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม