วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ศคธ. จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของ 8 กลุ่มเครือข่าย ภายใต้การค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหา ที่อยากแก้” บนพื้นฐานคุณธรรมความดี “ความดี ที่อยากทำ” โดยเป็นการกำหนดแนวทาง รูปแบบ กระบวนการทำงาน และกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายบนพื้นฐานการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัด (ระยะ 1 – 3 ปี)

          ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีต้นทุนความดีเดิมที่เข้มแข็งในด้านอัตลักษณ์ ทรัพยากรบุคคล และบริบทของพื้นที่ โดยศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนกลไกกลางในการออกแบบกระบวนการ และเครื่องมือด้านคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้เครือข่าย 8 เครือข่าย ซึ่งส่งผลสู่การขยายผลสังคมคุณธรรมให้มากขึ้นในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม จำนวน 92 องค์กร จำนวนกว่า 160 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม