A- A A+

005

          วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างคุณธรรม” ในการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

ซึ่งได้บรรยายหลักของการสร้างพฤติกรรมพลังบวก และการกระตุ้นจิตสำนึกในการสร้างเสริมคุณธรรมจากส่วนตัวสู่ส่วนรวม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและสร้างเครือข่ายขยายผลสู่สังคม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็น “ดวงตาแรงงาน” กองกำลังในการสร้างเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกเขตทั่วกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต จากทุกเขตกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

          อีกทั้ง นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้บรรยายในช่วงที่สองเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ / ต้นแบบในการสร้างเสริมคุณธรรม และการสร้างความสุขจากภายใน เพื่อเน้นย้ำให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานและภาคีเครือข่ายในสังคมร่วมมือกันในการสร้างความมุ่นมั่นต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ และร่วมกันสร้างเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยต่อไป


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ