A- A A+

005

          วันที่ 19 มกราคม 2563 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนโรซารีโอวิทยา อ.เวียงคุก จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2563

          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐานให้ลูกได้รู้จักการแนวดำเนินชีวิตประจำวันที่เหมาะสม การแยกแยะการทำความดี การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติและพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ของนักเรียนแกนนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และให้ครอบครัวแกนนำได้ฝึกปฏิบัติการให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม