A- A A+

005

          วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม กับกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ประเด็นเชื่อมโยง 4 ข้อดังนี้

               1.ร่วมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจังหวัด
               2.จัดเวทีทำความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ความผิดชอบต่อสังคม ผ่านเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               3.เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีของศูนย์คุณธรรม และเวทีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
               4.ยกระดับสมาชิกของศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลเขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม