A- A A+

005

          วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา พร้อมทั้งมอบหนังสือ ศาสตร์พระราชาแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านการจัดกิจกรรมเสมือนห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนจากประสบการณ์จริง และพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือ พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจุบันและจะมีการขยายผลให้ครบ 81 แหล่งเรียน และมีเป้าหมายเกิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ตามโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 9 แห่ง พร้อมทั้ง นำชมกิจกรรมถอดบทเรียน ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล และกล่าวถึงผลการการนำภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมตาม 9 เส้นทางในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาและแผนการจัดกิจกรรมในระยะต่อไป

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น Moral Touch ผ่านโทรศัพท์มือถือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมกว่า 200 องค์ความรู้ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดทำขึ้นให้ประชนที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายๆ รวดเร็วและดาวน์โหลดนำไปศึกษา เผยแพร่ ขยายผลในหน่วยงาน องค์กร และไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต เป็นการส่งเสริมกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th หรือ
ทางโทรศัพท์ 02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901-2เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม