วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดินแดง ห้องประชุม 1 ชั้น 16 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

​          ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิยุวพัฒน์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมให้ความคิดเห็นในภาพรวมว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาตราฐานและการประเมินที่มีอยู่หลากหลายมาสร้างเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนสามารถใช้ประเมินระดับคุณธรรมของตนเองเพื่อการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้สามารถไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไปได้ และได้สะท้อนความเห็นจากประสบการณ์ถึงข้อกังวลว่าหากศูนย์คุณธรรมจะทำการประเมินโรงเรียนทั่วประเทศอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และที่สำคัญจะต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของการประเมินต่อไป

          ​รองศาสตรจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ความเห็นกับที่ประชุมว่า เรื่องของคุณธรรมต้องทำอย่างมีความสุข การประเมินแนวใหม่จึงต้องประเมินเพื่อการเสริมพลัง(Empowerment) และเสนอว่าศูนย์คุณธรรมจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อการรับรอง Certify Body โรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม