A- A A+

005

          วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีทำความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กว่า 70 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 2

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมมาทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงฯ ให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์และมีแนวทางในการกำหนดแผนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครั้งนี้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯทุกภาคส่วน ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ Work Shop ออกแบบแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม