A- A A+

005

          เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

โดยมีการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย และการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และการประสานความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม

         ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวถึงภารกิจ การดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม และสรุปในที่ประชุม ดังนี้
               1) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายใน 4 เรื่อง ได้แก่ กตัญญู พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
               2) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่
                              1) ภาครัฐ
                              2) ภาคธุรกิจ/เอกชน
                              3) สถาบันการศึกษา
                              4) สถาบันทางศาสนา
                              5) ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน
                              6) สื่อสารมวลชน
                3) การส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม