A- A A+

005

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วม และเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรม ภายใต้การจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้” การแก้ปัญหาร่วมประเด็นคุณธรรมความดี “ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ระยะ 1 – 3 ปี

         ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า 13 เครือข่ายของจังหวัดเชียงราย มีความสำคัญมากในการขยายผลต่อยอดในเรื่องของคุณธรรม โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแสดงบทบาทของเครือข่าย และนำไปสู่การขยายผลต่อยอดสู่การขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ในอนาคต

         ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกกลุ่มเครือข่ายจนเกิดเป็นวิถี ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมในทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนาคุณธรรม เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม 58 องค์กร จำนวนกว่า 90 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม