วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ... พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร

และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง?” ในงานเปิดตัว เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network : TRBN) ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

          สำหรับ เครือข่าย TRBN ประกอบด้วย 9 องค์กร 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 4. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 5.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6. สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 7. SB Thailand 8. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ 9. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในวงกว้าง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุน 3 เรื่องสำคัญ คือ ธุรกิจที่ปล่อยมลพิษต่ำ ธุรกิจที่เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

          โดยศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณธรรมธุรกิจภาคเอกชน ผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนา”องค์กรคุณธรรม” อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม