วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบนมัสการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. และพระปราโมทย์ วาทโกวิโท เพื่อขอคำแนะนำต่อการเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม

ซึ่งพระอาจารย์หรรษาได้ให้ข้อคิดว่า องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม นั้น คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน หรือพลังบวรต้องมีหลักกำกับด้วย สติ เมตตา สุจริต เคารพ สัจจะ ซึ่งตรงกับ 4 คุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมกำลังรณรงค์อยู่ ได้แก่ กาย อาชีพ พฤติกรรม ศีล5 ปัญญาสะอาด คือไม่โกง /พอเพียง สะอาดโปร่งใสไร้ทุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะสติต้องเป็นแก่นของทุกเรื่อง ถ้ามีสติ เราจะไม่หลง ไม่พลาด ไม่ประมาทใดๆ ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเรื่องอื่นๆได้ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ พระมหาหรรษา ได้เสนอความร่วมมือระหว่าง มจร. ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิต่อต้านทุจริต ควรจับมือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังสติ ผ่านวิถีของชุมชนและองค์กร สู่การเป็นสังคมคุณธรรม และใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ เผยแพร่ไปสู่เครือข่ายอื่นๆในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม