A- A A+

005

         25 พ.ย. 62 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเสวนา ในงาน Grow Togther และร่วมแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร

โดยมีองค์กรภาคีเข้าร่วมงาน 14หน่วยงาน ณ เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับนโยบาย เครือข่าย และความรู้ ด้วยการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างพลเมืองไทยทุกวัยโดยเฉพาะในสังคมสูงวัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัว และเป็นวัยทำงานมีศักยภาพ ในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม


          โดยในเวทีเสวนาแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กล่าวว่า สติเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเอง ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน หายใจอย่างมีสติ สติจะอารักขาจิตได้ และเราจะมีจิตที่ควรแก่การงาน ในทุกๆ การงาน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สติในครอบครัว เราทุกคนต้องทำคือ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณพ่อ คุณแม่เป็นผู้นำที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ในทุก ๆ เช้าเราต้องครองสติตนเองก่อน และหากเราก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยพลังบวก วันทั้งวันจะกลายเป็นวันแห่งพลังบวกทั้งวัน การคิดบวก ดำเนินชีวิตบวก เราจะรู้จักจัดการสติได้ และจะสามารถแก้ปัญหาได้เขียวข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม