A- A A+

005

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ด้าน นางสาวแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทุนเดิมทางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด ผ่านการบูรณาการการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ “เมืองคนดี” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบองค์ความรู้ รูปแบบ และกระบวนการ ซึ่งในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จในอนาคต

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมนั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินการของ 6 กลุ่มแกนนำเครือข่ายหลักตามบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย ภายใต้งานวิจัยท้องถิ่น ควบคู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำจังหวัด เพื่อให้เกิดตัวชี้วัดร่วมเชิงพฤติกรรมและส่งผลไปสู่การยกระดับ “สุราษฎร์เมืองคนดี คนดีมีพื้นที่ยืน” โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 80 องค์กร จำนวนกว่า 159 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม