ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจเอกชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562

โดยมีนายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำองค์กรคุณธรรมว่า “การทำความดี ควรทำเป็นวิถีชีวิตให้อยู่ในชีวิตประจำวัน" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และเส้นทางสู่การเป็นองค์กรภาคธุรกิจคุณธรรม ซึ่งมีองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 25 คน จาก 10 องค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหาต้นทุนคุณธรรม ความดีเพื่อกำหนดปัญหาทีอยากแก้ ความดีที่อยากทำเป็นแผนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าวและเขียนข่าว : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม