005

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ อาคารฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อความร่วมมือในการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับองค์กรสมาชิกของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้มีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) และการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ HR Innovation ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาสมาชิกของสมาคมฯ และองค์กรเครือข่ายคุณธรรม รวมถึงเชื่อมโยงภาระงาน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

          ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญในระดับประเทศ คือทรัพยากรบุคคล เมื่อการพัฒนาคนนั้นต้องพัฒนาคุณธรรมด้วย และยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป

          ในด้าน ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความเป็นวิชาชีพของงานบุคคลากรไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถ หัวใจสำคัญคือ ต้องมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม ที่มีอยู่ในตัวทุกคน ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง หัวใจสำคัญคือการทำงานกับคน อาชีพ วิชาชีพบุคลากร เป็นอาชีพที่งดงาม เพราะกำลังทำงานกับความเป็นมนุษย์ เราทำให้เค้าสำเร็จ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการทำงาน เหนือกว่านั้นคือความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ยังประโยชน์ให้ผู้อื่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเริ่มต้นวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานบริหารงานบุคคล (HR) เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม