1213 1280 1278 1335 1280 1617 1873 1538 1310 1204 1359 1582 1885 1317 1454 1673 1928 1011 1995 1922 1791 1215 1657 1499 1754 1932 1435 1622 1604 1319 1584 1463 1082 1627 1337 1001 1539 1004 1082 1844 1747 1768 1132 1996 1957 1122 1188 1419 1843 1742 1515 1882 1992 1357 1941 1543 1496 1938 1386 1561 1433 1879 1262 1426 1702 1993 1568 1844 1924 1202 1844 1333 1863 1900 1016 1113 1851 1362 1056 1703 1350 1983 1786 1877 1252 1226 1198 1238 1045 1526 1751 1739 1292 1339 1773 1621 1302 1158 1755 ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลัง มูลนิธิหัวใจอาสาและ สสส. จัดอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ 4 - moralcenter

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ 4 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจ จำนวน 50 องค์กร มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน

          ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กล่าวว่า “การพัฒนาในทุกระดับนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนถือเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กับการสร้างความดี ความสามารถ และความสุข บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี”

          ด้าน นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีและสังคมดีให้ขยายมากขึ้นในภาคเอกชน ภายใต้กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ (1) ความสามารถในการแข่งขัน (2) การทำธุรกิจเพื่อสังคม และ (3)การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกระบวนการที่มุ่งให้องค์กรธุรกิจเกิดความยั่งยืนจะต้องมีเรื่องการพัฒนาคนให้คนในองค์กรเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบการตรวจสอบที่ดี”

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม