A- A A+

005

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2557-2564) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือรูปแบบกระบวนการทำงาน กลไก และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ในระยะ 3 ปี มีผู้เข้าร่วมประชุม 59 คน จาก 30 หน่วยงาน ทั้งนี้แกนนำองค์กรเครือข่ายทางสังคมทั้ง 30 หน่วยงาน เห็นชอบให้ขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมผ่าน 13 เครือข่ายโดยสร้างกลไกคณะทำงานระดับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ มุ่งเน้นการระเบิดจากข้างในให้เกิดการขับเคลื่อนไปแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่เชียงราย.จังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุขสะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจมั่นคง 

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย