เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คุณธรรมน้อง ๆ ทำได้” ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6

ภายใต้โครงการให้เวลา ให้ความสุข โดย กองทุนเวลาเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายจิตอาสา ได้แก่ มูลนิธิเวิร์ลแชร์ มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิหัวใจอาสา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ทีมจิตอาสา BadAttitude บริษัทริกิการ์เม้น และ บริษัท ซีพี มีนางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู กล่าวต้อนรับ คณะจิตอาสา และนางจารุวรรณ ชาญเดช รองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการให้เวลาให้ความสุข ณ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

          โครงการให้เวลาให้ความสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ และแบ่งปัน โดยเชิญชวนภาคีเครือข่ายจิตอาสา สละเวลาช่วยทำกิจกรรม แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมทักษะ หนังสือนิทาน ฯลฯ ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ปลูกฝังพฤติกรรมดีด้านความพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และเรียนรู้งานจิตอาสาให้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6 ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้แก่ ตุ๊กตาข้าวโพด (Corny doll) ซึ่งย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จากมูลนิธิเวิร์ลแชร์ สมุดทำมือ (Paper Ranger) จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม การซ่อม สร้าง หลังคา ก๊อกน้ำ กล้องวงจร และอื่น ๆ จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม กิจกรรมชวนน้องฟังนิทาน วาดภาพ จากมูลนิธิหัวใจอาสาและกองทุนไทย และกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คุณธรรมน้อง ๆ ทำได้” โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมทั้งกิจกรรม CPR การกู้ชีพเบื้องต้น โดยพี่ ๆ จาก BadAttitude

          กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้จัดได้เรียนรู้งานจิตอาสา ผ่านการให้และแบ่งปันแล้ว ยังมีจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน เข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างมีเต็มที่ พร้อมกับมอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คละเคล้าไปกับความสุข และคำขอบคุณจากทุกคน เพราะความสุขเป็นเพียงนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้มีเพียงหัวใจที่จับต้องความสุขนั้นได้ คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ก็เช่นเดียวกัน และสิ่งที่จิตอาสาได้มากกว่าการได้จัดกิจกรรมก็คือ “การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน” ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตอาสาในตัวของเราทุกคน

 

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม