A- A A+

005

          วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงาน

องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ตั้งเป้า 3 ปี ขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดคุณธรรม สืบสาน รักษา และต่อยอด “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวในระดับสากล” เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคธุรกิจ การค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย Model สร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมงคลบพิตร 1 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ด้านพ่อเมือง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้กล่าวแนะนำศูนย์คุณธรรม และ Model สร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ซึ่งออกแบบโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมใน 6 จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ซึ่งจะเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม เน้นกระบวนการสืบสาน รักษา และต่อยอดจากต้นทุนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จนเกิดกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ด้านนายประมวล บุญมา กล่าวถึง วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม ปี 2563 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานแกนนำเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน ได้เห็นภาพรวมแนวทาง วิธีการขับเคลื่อนงานตามโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่ สังคมสันติสุข และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมร่วมกัน มีหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมประชุม 25 หน่วยงาน จำนวน 60 คน​

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม