A- A A+

001 

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับคุณธรรมที่พ่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแมคโนเลีย 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

          ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก เส้นทางละ 9 แหล่งเรียนรู้ รวมเป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

          ด้าน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า “แก่นแท้ของหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือ ย้ำให้เข้าใจ เข้าใจแล้วต้องเข้าถึงการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วต้องพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง 81 แห่ง ให้เป็นบุคคลที่เข้าใจ เข้าถึง และสามารถถ่ายทอด “ศาสตร์ของพระราชา” จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือในการเรียนรู้ ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน

 


ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม