A- A A+

008

          เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม จัดประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม และประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยกล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม มีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน ด้วยการนำความคิดเห็นที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายร่วมจัด มาจัดเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น”

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้คนดีมีพื้นที่ยืนโชว์แชร์ เชื่อม บูรณาการภารกิจของภาคีเครือข่าย และขยายผลงานนวัตกรรมสู่การสร้างศักยภาพของพลเมืองไทย ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับภาคีเครือข่ายทุกท่าน ทุกองค์กร ดังนั้น งานด้านภาคีสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญกับศูนย์คุณธรรม เพราะถือเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทำให้สังคมเข้มแข็งอยู่กันอย่างสันติสุข

          ทั้งนี้ ภาคีเครือข่าย ได้เสนอประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 ดังนี้
                  1.ให้ขับเคลื่อนหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรณรงค์สถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อสังคมโลก อาทิ สถานการณ์วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของประชาชนทุกคน และเป็นเรื่องที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

                  2. การทำงานในระยะต่อไปของศูนย์คุณธรรม ควรเน้นความร่วมมือ การมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีที่มาร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน และควรขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานสมัชชาคุณธรรมในวงกว้างมากขึ้น

                  3. ศูนย์คุณธรรม ควรยกระดับการทำงานคุณธรรมสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะและศักยภาพแกนนำในระดับพื้นที่เพื่อขยายผลต่อไป

          โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 86 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม