วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดำเนินกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ปฏฺิบัติการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า การทำเรื่องคุณธรรมควรเริ่มต้นที่ตัวเรา ปัญหาที่อยากแก้ ความดีอะไรที่อยากทำ โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือเรื่องคุณธรรม เป็นสำคัญสามารถนำไปใช้และพัฒนา ปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อน คุณธรรมไปพร้อมกัน มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกว่า 60 คน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม