A- A A+

1         

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารให้แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

เพื่อสร้างกลไกและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารสำหรับใช้เป็นต้นแบบ (Role Model) ของ อ.ส.ค. ด้านธรรมภิบาลในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จากกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทย โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กิจกรรมเติมพลังด้วย ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & to Failure) โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอช อุตสาหกรรม จำกัด กิจกรรมออกแบบแผนงานโครงการ/กิจกรรม สำหรับการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และค้นหาต้นแบบความดี ตามอัตลักษณ์ของ อ.ส.ค. และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 90 คน

          ทั้งนี้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประธานในพิธี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ มุ่งสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม ธรรมภิบาล และการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ไปสู่แนวทางปฏิบัติในปี พ.ศ. 2563 ในอนาคต

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม