A- A A+

001         

          วันที่ 29 สิงหาคม. 62 : สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองยนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ด้วยการบันทึกวิดีทัศน์เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานรับฟัง จากนั้นเป็นเวทีเสวนา เรื่อง “การเตรียมการขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

          โดย นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ ก.พ. และประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานกรรมการจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. โดยสาระสำคัญของการเสวนา พูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ กริยาที่เป็นธรรม พฤติกรรมที่เป็นธรรม ความโปร่งใส ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ บทบาท ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และจัดทำข้อเสนอ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม นำนิทรรศการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มาร่วมแสดงในงาน พร้อมกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพับถุงยาพอเพียง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม