A- A A+

001

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี และบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการ “ตามรอยพระราชา ตอน พาเยือนสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เรียนรู้หลักการทรงงาน และการบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่า ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ถอดรหัสพระอัจฉริภาพ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2562

          ทั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนยคุณธรรม ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง หลักคิดการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และการส่งเสริมการชลประทาน จากวิศวกรกรมชลประทาน รวมทั้ง
เรียนรู้วิถีชุมชนที่นำหลักการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล ณ บ้านภูกระเหรี่ยง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ฐานกิจกรรม” อาทิ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว การทำขนมข้าวยาคู การโม่ข้าว เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้หลักการทรงงาน ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ด้วยวิธีการปลูกป่าหลายระดับ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตและ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่แฝงอยู่ในหลักการทรงงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม โดย ศูนย์คุณธรรม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย คณะครู และสื่อมวลชน รวมประมาณ 40 คน รับทราบด้วย

 

ภาพบรรยากาศงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม