วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จังหวัดพะเยา และบรรยายพิเศษ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยากล่าวว่า งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในงานมีการแสดงจากชุมชนคุณธรรม นิทรรศการชุมชนคุณธรรม และการประกวดอาหารพื้นบ้าน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม