A- A A+

001

          ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมความดีงามของคนรุ่นก่อนที่ได้สร้างไว้ในสมัยเริ่มก่อตั้งศูนย์คุณธรรม โดยมุ่งหวังสานต่อเจตนารมย์การพัฒนางานเชิงคุณภาพในอนาคต

และเรียนรู้ระบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม การดำเนินวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งชุมชนแห่งนี้พัฒนาจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาแนวทางในการพึ่งพาตนเอง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน หรือต่างชาติบางประเทศ ที่ต่างให้ความสนใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแนวทางการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีแนวคิดที่จะนำโมเดลแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ ไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ ได้นำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างโมเดลชุมชนคุณธรรม สู่สังคมสันติสุขตามบริบทพื้นที่ของตนเองต่อไป

          นอกจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมที่ แม่โจ้โฮมสเตย์แล้ว ในวันต่อมา กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ได้จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน จาก 150 กองทุน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแบบประเมินนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั่วประเทศ นำไปใช้ในการประเมินระดับมาตรฐานคุณธรรมของแต่ละกองทุน ให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลขับเคลื่อนและพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของกองทุนฯ และผลการประเมินภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต่อไปในอนาคต


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม