ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ ไทย และ สำนักงาน ปปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (YDI - Youth Development Index)

ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน เป็นเวทีหารือแนวทาง ส่งเสริมอาสาสมัครเยาวชน โดยเฉพาะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเสริมสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนอาเซียน ส่งเสริมผู้นำเยาวชนในฐานะเป็นส่วนสำคัญของ กระบวนการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน สร้างการรับรู้ด้านการมี ส่วนร่วมของเยาวชนและองค์กรเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในฐานะ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เป็นประธานเปิดการ ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ใน ประเด็นสถานการณ์วัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน อาเซียน (YDI - Youth Development Index) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (Domains) ได้แก่ ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellbeing) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (Education) ด้านการจ้างงานและการสร้างโอกาส (Employment and Opportunity) ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน (Participation and Engagement) ด้านค่านิยมและอัตลักษณ์ (Values and Identity) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

          ด้าน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ในฐานะ รับผิดชอบตามภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการสื่อสารและรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย และ กลุ่มแกนนำเยาวชน สปป.ลาว ป้องกันยาสูบ (Lao Youth Anti Smoking) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ บน แพลตฟอร์ม On Air, Online, On Ground เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมจนเป็นค่านิยมคุณธรรมทางสังคม โดยเฉพาะคุณธรรมด้าน “วินัย” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเฉพาะการ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม มีภารกิจเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านวินัยในกลุ่มเป้าหมายตนเองได้

           นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือเยาวชนอาเซียน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน จิตอาสา หรืออาสาสมัครของเยาวชนสองประเทศ ในมิติด้านสุขภาพ ได้แก่ ยาเสพติด สุรา และยาสูบ โดยนำคุณธรรมด้านวินัย และจิตอาสา มาส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด บูรณาการกระบวนการสร้างวินัย ในตนเองของผู้นำเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนด้านยาเสพติด ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม แล้วคุณค่าจะตามมา โดยที่ ไม่ต้องแสวงหาคุณค่าที่เป็นตัวเงิน เพราะผมเชื่อว่า “เมื่อเรามีคุณธรรม คุณค่าต่างๆ ทั้งในด้านการยอมรับ และการสนับสนุนต่างๆ ก็จะเข้า มาหาเราเอง” ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือ และแผนการดำเนินงาน พัฒนา ผู้นำเยาวชนที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ของทั้งสองประเทศ สถาบันยุวทัศน์ฯจะนำเสนอต่อที่ประชุม Youth Forum ภายใต้กรอบ ความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน 10 ประเทศ ที่สถาบันยุวทัศน์แห่ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดในปลายปี 2562 นี้ นายเมธชนนท์ กล่าว


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม