1295 1424 1866 1795 1885 1611 1090 1074 1638 1690 1509 1419 1573 1547 1031 1281 1415 1551 1838 1345 1815 1018 1075 1009 1051 1228 1038 1207 1828 1710 1408 1971 1719 1064 1545 1218 1480 1194 1555 1730 1937 1516 1398 1551 1438 1838 1443 1287 1407 1407 1685 1209 1121 1149 1457 1985 1127 1280 1323 1965 1184 1160 1995 1400 1364 1923 1555 1443 1911 1150 1683 1095 1191 1811 1036 1329 1884 1895 1991 1977 1050 1656 1772 1258 1864 1145 1352 1597 1256 1439 1017 1481 1634 1222 1934 1295 1279 1348 1002 รมว.วัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ปี ๒๕๖๒ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “National Moral Assembly” ครั้งที่ ๑๐ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” - moralcenter

          วันพุทธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ควรค่าแก่การยกย่อง ปี ๒๕๖๒ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

“National Moral Assembly” ครั้งที่ ๑๐ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนเกิดการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและขยายผลแบบอย่างในการทำความดีให้มีความหลากหลายในทุกสาขาอาชีพที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและคนในสังคม โดยสรรหาผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควรค่าแก่การยกย่อง ได้แก่ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ปรากฏชัดเจนในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          โดยกระบวนการค้นหา บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการทำงาน หรือแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

                    ๑) วางแผนเตรียมการ และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

                    ๒) จัดตั้งคณะทำงาน ๑ คณะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องที่เป็นที่ประจักษ์

                    ๓) ค้นหาบุคคลต้นแบบผ่านช่องทางกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

          ทั้งนี้ วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง คณะกรรมการมีแนวทางคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดี ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ปรากฎความเสี่ยงใดๆ และไม่ได้รับรองบุคคลนั้น เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมแสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                    หลักเกณฑ์ที่ ๑. มีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือสะท้อนการมีคุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ หรือ ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน หรือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานเป็นกิจวัตร   

                    หลักเกณฑ์ที่ ๒. มีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ในระดับพื้นที่ หรือสาธารณะ

                    หลักเกณฑ์ที่ ๓. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก จากการมีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง

                    หลักเกณฑ์ที่ ๔. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ในงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคและชาติมาแล้ว

                    หลักเกณฑ์ที่ ๕. พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เปิดโอกาสให้คนในจังหวัด ได้รับโอกาส โดยไม่จำกัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

                    หลักเกณฑ์ที่ ๖. ในการพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้คำนึงถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลขัดแย้งกับคุณธรรมจริยธรรมได้

          สำหรับด้านการพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องนั้น ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบในการรับรองโดยอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด นอกเหนือจากนี้ ศูนย์คุณธรรม มีเอกสิทธิ์ที่จะพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ตามสาขาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่สาธารณชนยอมรับในพฤติกรรมที่ดีตามเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบและยกย่องต่อไป

vสำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม