1367 1125 1615 1311 1286 1729 1676 1712 1826 1379 1369 1833 1553 1706 1510 1486 1410 1125 1328 1561 1253 1235 1550 1742 1209 1275 1124 1017 1721 1112 1762 1992 1889 1476 1523 1020 1314 1103 1142 1707 1697 1983 1784 1621 1757 1728 1215 1733 1567 1944 1433 1297 1459 1096 1841 1791 1069 1808 1633 1476 1209 1702 1934 1954 1253 1697 1215 1365 1753 1907 1105 1315 1242 1351 1094 1449 1292 1189 1602 1884 1912 1849 1562 1774 1622 1888 1550 1332 1615 1279 1587 1945 1396 1514 1025 1672 1250 1325 1001 ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร Train the Trainer วิทยากรคุณธรรม ระดับต้น กลาง และระดับสูง - moralcenter

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยงานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการอาวุโส ต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (สำนักงานประเทศออสเตรีย) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญขององค์กรคุณธรรมต่อสังคมไทย ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรของตนเอง รวมถึงขยายผลสู่เครือข่ายทางสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ที่ศูนย์คุณธรรม กำลังพัฒนาโครงการอบรมไปสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เชื่อมกับงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีวินัยและความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระดับสากลต่อไป

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะรับข้อเสนอแนะ คำติชมจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรสื่อมวลชน ที่เข้าอบรมทั้ง 50 คน ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในรุ่นต่อไป


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม