A- A A+

001

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง “พลังคุณธรรม จริยธรรม นําแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพฯ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงความเชื่อมโยงเรื่องพฤติกรรมไทยกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในข่าว ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1. จิตอาสาพลังสร้างโลก 2. วินัย สร้างคน คนสร้างชาติ 3. วิกฤตคอร์รัปชัน และ 4. ความรุนแรงในสังคม โดยยกตัวอย่างกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น ว่าเป็นการใช้จิตสำนึก ใช้คุณธรรมในการกู้วิกฤต และย้ำว่า “สังคมที่คนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมต่างกัน จะรับมือวิกฤตต่างกัน ดังนั้นคุณธรรมคือหัวใจของความเป็นมนุษย์”

          สำหรับการนำเสนอผลงานด้านพฤติกรรมไทยของนักวิจัย เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโมเดลด้านพฤติกรรมศาสตร์กับกลุ่มเป้าหมายในบริบทสถานศึกษา ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัย มีเวทีนำเสนองานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยในรอบ 25 ปี ซึ่งมีผลผลิตเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัยนวัตกรรมชุดนิทาน และหลักสูตรฝึกอบรม

          ปิดท้ายด้วยการมองภาพอนาคตของการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง วช. และ ศูนย์คุณธรรม โดย รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ราชบัณฑิต และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เสนอว่า การพัฒนาคนไทยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการวิจัยรายประเด็นด้านพฤติกรรมไทย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านพฤติกรรมครอบครัว พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมประชาธิปไตย

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเสริมก่อนปิดเวทีในครั้งนี้ว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจะทำงานเชื่อมโยงกับงานสมัชชาคุณธรรม ในฐานะที่พัฒนางานวิชาการเสริมความเข้มแข็งให้สมัชชาคุณธรรม ขณะเดียวกันก็พัฒนาโจทย์วิจัยจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และยังเชื่อมโยงกับงานสถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม ที่เน้นสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมร้อยงานทั้งหมดด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม งานสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มสำคัญของการนำงานวิจัยด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์มาสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
ภาพข่าว: จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์สังคม