A- A A+

002

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับกรม กองในกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมพลังเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีบุคคลากรเข้าร่วม จำนวน120 คน

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวให้กำลังใจผู้เข้า อบรมว่า “ทุกคนในองค์กรกระทรวงคมนาคมต้องมีคุณธรรมก่อน แล้ว องค์กรของเราก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้ แต่ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็ก ที่สุดคือพวกเราในสำนักปลัดก่อน ถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้วองค์กร ก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมทันที ขอให้ทุกคนร่วมกันลงมือทำให้เกิด ความงดงามและความดีงาม สิ่งสำคัญคือ การเป็นคนดี ต้องคิดดีก่อน เรื่องที่คิดจะทุจริตต้องไม่คิด เพราะถ้าคติดจะทำให้เราอยากทำ คนดีต้องคิดแต่เรื่องดีๆ ถ้าเราคิดดีแล้ว เราทำดีในสิ่งที่เราคิด ท่านคิดดีและท่านทำดี ท่านจะเป็นคนดี มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกวัน” ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว

          จากนั้น ศูนย์คุณธรรม ชวนผู้เข้าอบรมทำกระบวนการกำหนดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ภายในองค์กรร่วมกัน โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนร่วมกันกำหนด ได้แก่ การให้บริการด้วยหัวใจ ซื่อสัตย์โปร่งใจ มีวินัย รับผิดชอบ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะกลับไปดำเนินการภายในองค์กรของตนเอง อาทิ โครงการเคาเตอร์สวยด้วยใจบริการ โครงการ ของหายได้คืน เป็นต้น


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม