A- A A+

006

        วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกะเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน “ ธรรมนูญชุมชน ณ บ้านวังชัย ” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

        ทีมงานเข้าพบนายเวียงสง มณี ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชัย เพื่อสัมภาษณ์และถอดรหัส กระบวนการการจัดการ บริหารชุมชนด้วยการใช้หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 101 ข้อ รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต โดยทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการส่งเสริมการปลูกผัก ปลูกเห็ด เลี้ยงปลา การแปรรูปอาหารและใช้ชีวิตจากบ่อน้ำชุมชน ฯ รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้า การทำธนาคารข้าว การสร้างฐานการเรียนรู้การเอื้ออารี-การแบ่งปัน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงมิติของชุมชนที่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาอารี รวมทั้งมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างดี


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม