1495 1622 1276 1379 1407 1192 1300 1715 1365 1686 1724 2000 1736 1897 1267 1832 1201 1977 1050 1209 1685 1040 1770 1058 1936 1988 1233 1827 1770 1423 1565 1077 1476 1313 1963 1698 1767 1750 1235 1703 1164 1052 1212 1283 1735 1192 1655 1807 1745 1427 1691 1075 1847 1403 1576 1730 1762 1574 1970 1666 1876 1507 1950 1074 1078 1889 1039 1396 1990 1037 1693 1014 1400 1565 1808 1061 1754 1696 1619 1181 1822 1019 1531 1568 1898 1801 1508 1770 1595 1263 1622 1464 1605 1308 1311 1911 1037 1699 1066 ศูนย์คุณธรรม ร่วมป.ป.ช.และกรมประชาสัมพันธ์ เสริมพลังการขับเคลื่อนคุณธรรม “ธรรมนูญความสุขชุมชน” อบต.บ้านปิน จ.พะเยา - moralcenter

       วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทีมสื่อสารองค์กรฯ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฮีโร่ต้านโกง " ตอน "ธรรมนูญความสุข" อบต.บ้านปิน จ.พะเยา ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ได้เข้าพบสัมภาษณ์นายกสังวร อินต๊ะสาร ที่ตำบลแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชน ในปี พ.ศ. 2524 ทรงดำริสร้างอ่างเก็บน้ำร่องสัก ให้ชาวบ้านมีน้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้ทั้งปี ตำบลบ้านปินมีต้นทุนที่ดี ที่มีสภาผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งมิติด้านสวัสดิการชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมชุมชน มีพัฒนา ต่อยอดให้เป็นตำบลความสุขมวลรวมต้นแบบในภาคเหนือ จนนำมาสู่การพัฒนาธรรมนูญความสุขตำบลคนบ้านปิน "5 ดี ศรีบ้านปิน" เช่น
              1. คนดี เป็นตำบลที่มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง ประชาชนในตำบลให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีปฎิบัติตามหลักศาสนา ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้สังคม และปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
              2. สุขภาพดี เป็นตำบลที่มีการใส่ใจดูแล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสรรค์กองทุนต่าง ๆ ที่จะดูแลคนในตำบลตั้งแต่เกิดจนตาย
              3. รายได้ดี เป็นตำบลที่ยึดมั่นและปฎิบัติในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและสร้างครอบครัว ตำบลให้อบอุ่น เข้มแข็ง
              4. สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตำบลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล วัด และโรงเรียน ให้มีร่มเงาสะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
              5. วัฒนธรรมดี เป็นตำบลที่ยึดมั่น ดำรงรักษาในคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนที่ดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

       ซึ่งธรรมนูญความสุขตำบลบ้านปิน ไม่ใช่ผลงานของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะชาวบ้านทุกคนให้คาวมร่วมมือกันปฏิบัติตาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน

 


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม