A- A A+

006

       วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทีมสื่อสารองค์กรฯ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฮีโร่ต้านโกง " ตอน "ธรรมนูญความสุข" อบต.บ้านปิน จ.พะเยา ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ได้เข้าพบสัมภาษณ์นายกสังวร อินต๊ะสาร ที่ตำบลแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชน ในปี พ.ศ. 2524 ทรงดำริสร้างอ่างเก็บน้ำร่องสัก ให้ชาวบ้านมีน้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้ทั้งปี ตำบลบ้านปินมีต้นทุนที่ดี ที่มีสภาผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งมิติด้านสวัสดิการชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมชุมชน มีพัฒนา ต่อยอดให้เป็นตำบลความสุขมวลรวมต้นแบบในภาคเหนือ จนนำมาสู่การพัฒนาธรรมนูญความสุขตำบลคนบ้านปิน "5 ดี ศรีบ้านปิน" เช่น
              1. คนดี เป็นตำบลที่มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง ประชาชนในตำบลให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีปฎิบัติตามหลักศาสนา ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้สังคม และปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
              2. สุขภาพดี เป็นตำบลที่มีการใส่ใจดูแล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสรรค์กองทุนต่าง ๆ ที่จะดูแลคนในตำบลตั้งแต่เกิดจนตาย
              3. รายได้ดี เป็นตำบลที่ยึดมั่นและปฎิบัติในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและสร้างครอบครัว ตำบลให้อบอุ่น เข้มแข็ง
              4. สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตำบลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล วัด และโรงเรียน ให้มีร่มเงาสะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
              5. วัฒนธรรมดี เป็นตำบลที่ยึดมั่น ดำรงรักษาในคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนที่ดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

       ซึ่งธรรมนูญความสุขตำบลบ้านปิน ไม่ใช่ผลงานของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะชาวบ้านทุกคนให้คาวมร่วมมือกันปฏิบัติตาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน

 


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม