1009 1055 1388 1762 1665 1549 1563 1561 1811 1348 1681 1199 1764 1484 1798 1543 1482 1512 1588 1687 1354 1154 1159 1314 1817 1239 1351 1859 1474 1904 1321 1426 1547 1282 1905 1633 1204 1389 1489 1384 1401 1292 1970 1997 1652 1208 1562 1630 1600 1142 1867 1717 1792 1151 1683 1286 1099 1935 1931 1251 1798 1408 1585 1286 1353 1039 1130 1812 1654 1742 1818 1252 1105 1352 1190 1082 1404 1469 1238 1120 1579 1221 1560 1620 1717 1989 1195 1666 1644 1766 1745 1312 1294 1889 1922 1637 1535 1272 1203 ศูนย์คุณธรรม จับมือ กยศ. ส่งเสริมเป็นองค์กรคุณธรรม - moralcenter

       วันที่ 24 เมษายน 62 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม" ซึ่งกล่าวเปิดโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในการอบรมโครงการ "พัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม" ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณธรรมรวมถึงการพัฒนา กยศ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งในการบรรยายจะมีการสร้างความเข้าใจเรื่ององค์กรคุณธรรม และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นการมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

 


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม