A- A A+

004

       วันที่ 24 เมษายน 62 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม" ซึ่งกล่าวเปิดโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในการอบรมโครงการ "พัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม" ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณธรรมรวมถึงการพัฒนา กยศ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งในการบรรยายจะมีการสร้างความเข้าใจเรื่ององค์กรคุณธรรม และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นการมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

 


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม