1868 1951 1282 1561 1010 1338 1433 1525 1078 1715 1795 1956 1216 1206 1823 1160 1513 1261 1463 1354 1503 1099 1026 1855 1451 1527 1953 1325 1534 1021 1025 1362 1531 1892 1870 1036 1993 1621 1624 1926 1082 1141 1065 1852 1232 1864 1371 1873 1960 1762 1195 1366 1416 1519 1801 1651 1721 1580 1228 1065 1952 1855 1813 1196 1330 1948 1278 1670 1763 1835 1059 1687 1202 1331 1035 1643 1115 1486 1529 1766 1429 2000 1206 1658 1096 1438 1615 1906 1739 1719 1456 1746 1244 1644 1789 1847 1519 1626 1874 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ NBT และ ป.ป.ช. บูรณาการความรู้ ส่งเสริมการสร้าง “ คุณธรรม รักถิ่นฐาน ” ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา - moralcenter

         วันที่ 6-7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา

         ทางทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายเดชา ผ่องโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน ถึงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนทั้งเชิงวิชาการและเชิงทักษะผ่านการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารกลางวัน การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อกระตุ้นและเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กสมาธิสั้นและเด็กติดเกมส์ การส่งเสริมการรักถิ่นฐาน และการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่าให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหินเป็นคนดี มีคุณธรรม เกิดความรักและหวงแหนบ้านเกิด ท้องถิ่นที่อยู่อาศัย

 


เขียนข่าว :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังค