วันที่ 4 เมษายน 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เจ้าของเพจชื่อดัง “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ถอดรหัสความสำเร็จสร้างได้ด้วยวินัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

         ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมมีใจความว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยในระดับนโยบายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

         เส้นทางสู่เป้าหมายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล และระดับสังคม ผ่านสถาบันทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา สถานที่ทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ครอบครัว” เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญ และเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ครอบครัวในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวข้ามรุ่น ฯลฯ แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ทั้งบริบท สภาพปัญหา และความต้องการ โดยสถานการณ์ปัญหาของครอบครัวที่พบบ่อย คือการขาดวินัยในตนเองของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมอบความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เด็กก็จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีพฤติกรรมดี และนำไปสู่การเรียนรู้การมีวินัยในตนเองได้อย่างถูกต้อง แต่หากขาดการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก็จะทำให้เด็กเกิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

         ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ครั้งที่ 3  “วินัยกับครอบครัวไทย” ภายใต้แนวคิดพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริมความดี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้กับครอบครัวแล้ว ยังต้องมุ่งส่งเสริมด้านการมีวินัยในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนค่านิยมหรือทัศนคติของคนในสังคม ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและครอบครัว เพราะเมื่อพ่อแม่ เด็กหรือสมาชิกในครอบครัวมีการฝึกฝนทักษะการมีวินัยแล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดวินัยขึ้นในสังคมด้วย

                  การประชุมวิชาการ “วินัยกับครอบครัวไทย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                           ๑. เพื่อทำให้คนในสังคมเข้าใจ มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของการส่งเสริมวินัยในตนเอง และ ครอบครัว รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว

                           ๒. เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และ ประสบการณ์ของการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรม

                           ๓. เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากการปฏิบัติจริง และ นำองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

                           ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยรูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดรหัสสร้างความสำเร็จได้ ด้วยวินัย” และเวทีเสวนาวิชาการ “วินัยสร้างได้ในครอบครัว” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม