A- A A+

001

       วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมเครือข่าย ITA และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

       การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. รวมถึง การบรรยายแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสร้างองค์กรคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1

       “การสร้างองค์กรคุณธรรม” คือการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จะเกิดขึ้นได้ด้วยการนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559 – 2564 ) และ 4 คุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ) มาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน และยังต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด ได้แก่ การกำหนดคุณธรรมร่วม กำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ฯลฯ ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งผลให้เกิดองค์กรคุณธรรมในระดับจุลภาค เช่น การเกิดขึ้นของวัดคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ฯลฯ และมากกว่านั้น ยังก่อให้เกิดการสร้างองค์กรคุณธรรมในระดับมหภาค คือ การเกิดขึ้นของกระทรวงคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทั้งในระดับจุลภาคและในระดับมหาภาค ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี กระตุ้นให้เกิดคนดีในองค์กรและสังคม นายยงจิรายุ กล่าว


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม