A- A A+

001

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม”

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการคิด วิเคราะห์ แยกแยะพฤติกรรม ผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้กับ นักศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ จำนวน 43 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ จังหวัดสกลนคร

       หลักสูตรดังกล่าว แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎี เน้นให้แกนนำนักศึกษาคิด วิเคราะห์ แยกแยะ พฤติกรรมผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตัวเอง โดยพลเอกศรุต ย้ำว่า “การทำความดี ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ ให้ดูที่เจตนา ไม่ใช่การกระทำ” ด้านการปฏิบัติ (workshop) ให้แกนนำนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ ฝึกสอนน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยใช้ “ศรุตโมเดล” เป็นเครื่องมือสร้างสรรคกิจกรรม “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว” กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมดี-ปกติ-ชั่ว ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านไฮหย่อง จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำ จิตอาสา และการทำงานเป็นทีม ร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรมในระดับประเทศต่อไป.

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ :  นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม