A- A A+

001

     วันที่ 6 ก.พ. 62 ศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม” มีพลเอกศรุต นาควัชระ กรรม การผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจในเรื่องการคิด วิเคราะห์ แยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้กับ นักศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จำนวน 40 คน ระหว่าง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยจรัสพิชากร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

     หลักสูตรนี้ แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น แยกแยะได้ วิเคราะห์พฤติกรรมผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตัวเอง โดย พลเอกศรุด ย้ำว่า “การทำความดี ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ ให้ดูที่เจตนา ไม่ใช่การกระทำ” ด้านการปฏิบัติ (workshop) ให้นักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ ฝึกสอนน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยนำ “ศรุตโมเดล” ไปสร้างสรรค์กิจกรรม “ผิด ชอบ ชั่ว ดี” ให้กับ นักเรียน โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทักษะ “เด็กอาชีวะมีดี” สร้างแกนนำ “เด็กอาชีวะมีดี” เสริมศักยภาพแรงงานสายอาชีพ สร้างสังคมคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั่วประเทศ

 

 


เขียนข่าว :  นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม