A- A A+

004

          วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “อบต.ดอนแก้ว เสื้อสีขาวองค์กรคุณธรรม” และ ตอน “ดอยผาส้ม” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

         ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นางสุจินดา ณะวิชัย ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการและผู้ปกครอง ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนดอนแก้วนฤมิตรปัญญา และในวันที่ 19 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อุบล ยะไวยท์ณวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว ถึงกระบวนการ วิธีการ การขับเคลื่อนคุณธรรมภายใน อบต.ดอนแก้ว ทั้งเรื่องการสร้าง DNA ดอนแก้ว การส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ และ การสร้างมหาวิชชาลัยดินแก้วสร้างสุขในโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์พระครูสุพรหมธรรมมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสพระบรมธาตุดอยผาส้ม ถึงการดับไฟกิเลสด้วยพุทธศาสนา การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปรับใช้หลักคุณธรรม 8 ประการในการดับกิเลสให้ชาวชุมชนมีความสุข ซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดคอร์รัปชั่น ณ วัดพระธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

 


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม