วันที่ 27 – 28 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และพระภิกษุ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กรและเพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนำในการนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น

          ซึ่งกระบวนการอบรมเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐานการเรียนรู้ 5 ประเด็นการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ และ 5 ประเด็นการแลกเปลี่ยน ได้แก่ ความเป็นมาและปัญหาในอดีต ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลักการนำไปใช้ และข้อระมัดระวังหรือการป้องกันในการใช้เครื่องมือ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรยายภายใต้หัวข้อ “หลักคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม บรรยายสร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายผ่านกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” เป็นต้น

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ โดยความรู้ที่ได้ตลอดการอบรม เราสามารถนำเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปบอกต่อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งท่านเปรียบเสมือนผู้ส่งเสริมคุณธรรมและเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดยการกระทำนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาครอบครัว สังคม องค์กร และชุมชน ให้เป็นผู้ที่มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

 

 


เขียนข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม