วันที่ 19 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย น.ส.สุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมพิธีมอบเข็มและป้ายติดเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาคุณธรรม โดยมี รศ.ดร.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีเทคนิคการแพทย์ และ ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้รับเกียรติให้กล่าวปฐกถาเรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ" แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมกว่า 200 คน

 

 


ผู้เขียนข่าว : กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม