A- A A+

S 41402531

          วันที่ 18 ม.ค.2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริม คุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 2 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐาน ที่มั่นคงขององค์กร) ซึ่งศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา

ภายใต้ โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม สนับสนุนโดย สสส. ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

                   ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมนั้น วิธีที่เราได้เรียนรู้ คือ การซึมซับจากแบบอย่างของพ่อแม่ ครอบครัว นั่นคือ ทุนชีวิต พร้อมกับ กล่าวขอบคุณภาคีความร่วมมือในความตั้งใจดี และชื่นชมองค์กรที่มา ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดี ซึ่งนอกจากการมีสัมมาชีพ ที่ดีแล้ว ยังตั้งใจพัฒนาจิตสำนึกดี มีความรักให้กับคนรอบข้าง คุณธรรม เป็นพฤติกรรมดี ซึ่งความดีที่เราทุกคนทำนั้น ส่งผลต่อตัวเอง ส่งผลต่อโคร โมโซม และท้ายที่สุดส่งผลต่อคนรอบตัว เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งความดี ที่ว่านี้เป็นความแตกต่างที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์ได้ การทำความดี ต้องทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน และมีการเรียนรู้จนเกิดเป็นพลัง และสุดท้าย ต้องเรียนรู้จนซึมซับ และวัดความสำเร็จได้ตอนที่เราเจอวิกฤต เจอความ ทุกข์ยาก ถ้าเรามีทุนชีวิตดีก็จะเห็นพฤติกรรมคุณธรรมยังคงอยู่ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของศูนย์คุณธรรม ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี ตามที่คณะ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมกับชักชวนภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกันเป็นคนต้นแบบ เรียนรู้ที่จะจับถูก คือ หัดชื่นชมผู้อื่น แทนการจับผิด โดยทิศทางของศูนย์คุณธรรม ให้ความสำคัญกับภาคเอกชน และเชิญชวน ทุกท่านมาช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นสภาพ แวดล้อมในสังคม เพื่อนำผลการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวชี้วัดความดี (พฤติกรรมดี) ในสังคม การทำความดีที่ส่งผลออกมาในเชิงพฤติกรรม จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ศูนย์คุณธรรม เป็นผู้เอื้อให้เกิดบรรยากาศ การส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรม

cr: ข้อมูลข่าวโดย คุณสุขุมาล มลิวัลย์

 

 


ข่าวโดย : คุณสุขุมาล มลิวัลย์
เรียบเรียง : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : พัลภา ฉัตรทอง