A- A A+

S 41279492

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และนักวิชาการงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายฯ เข้าพบ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แทนอธิบดี)

เพื่อหารือความร่วมมือ หรือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่ง นายยงจิรายุ อุปเสน ได้นำเสนอบทบาททิศทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรม การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม เพื่อขอหารือความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับภาค การอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับผู้บริหาร และปฏิบัติการ (newcomer) และ โครงการ/กิจกรรมตามรอยพระราชา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้แทนด้านกฎหมายและด้านการอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีให้ความร่วมมือในข้อหารือ ทั้ง 3 เรื่อง และให้ความสนใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (สำหรับกรมส่งเสริมการปกครองฯ) และหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดยในระดับผู้บริหาร อยากให้ศูนย์คุณธรรม จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นภาพคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาดูงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในต่างประเทศ อาทิ ฉือจี้ ประเทศไต้หวัน อินเดีย และ ญี่ปุ่น ตลอดจนหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ (newcomer) ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของกรม เข้าร่วมอบรม ซึ่งอนาคตอาจมีจัดเป็นรุ่น สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองด้วย

ด้าน นายอนุชิต สังฆสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนใจหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการสร้างวินัยและพฤติกรรมบวกของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรทดลองนำร่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ 10-20 ศูนย์ หากศูนย์คุณธรรมมีโมเดล หรือมีองค์ความรู้ด้านการปลูกฝังวินัยเด็ก แนวทางการสอนเรื่องความกล้าแสดงออกของกลุ่มเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็ก อยากให้ช่วยร่างหลักสูตรมาหารือร่วมกัน โดยจะนำเรียนข้อมูลต่อผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือต่อไป.

 


ข่าวโดย ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและเครือข่ายทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม